Results Now

Online registračný a výsledkový systém
Registrácia

Logo
Urban Race Humenné 2

Dátum konania akcie: 28.7.2018
Facebook event: URban Race Humenné 2k18
Cena štartovného: 18,00€

Platba (povinný údaj)

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Fun Bike International, s.r.o., ďalej len "Organizátor",
Webová lokalita DownhillSlovakia.eu, ďalej len "Poskytovateľ",
URban Race Humenné 2k18, ďalej len "Pretek"

 1. Účastník registrovaním sa do Preteku poskytuje Poskytovateľovi a Organizátorovi svoje osobné údaje v rozsahu adresa elektronickej pošty (email), krstné meno, priezvisko, dátum narodenia formou online vyplnenia tohto registračného formulára na účel organizácie Preteku, ktorý organizuje Organizátor. Účastník poskytuje svoje osobné údaje špecifikované v predchádzajúcej vete vedome a dobrovoľne, čo potvrdí aktívnym odoslaním vyplneného registračného a zároveň kontaktného formulára, zaškrtnutím políčka so súhlasom so spracovaním osobných údajov.
 2. Registrovaním vyjadruje účastník v zmysle ust. § 11. ods. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytne v rámci registrácie Poskytovateľovi a Organizátorovi formou elektronického formulára v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, na nasledovné účely:
  • zaradenie účastníkov do kategórií,
  • priamy marketing Organizátora formou zasielania reklamných a propagačných e-mailov,
  • zistenie totožnosti v rámci prezentácie Preteku alebo odovzdanie výhry víťazom
 3. Súťažiaci môže kedykoľvek elektronickou poštou (emailom) odvolať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
 4. Účastník registrovaním zároveň súhlasí s tým, že Poskytovateľ a Organizátor môže osobné údaje účastníka zaznamenávať do informačného systému, pričom zaručuje ich bezpečné uskladnenie a ochranu v zmysle Zákona. Poskytovateľ a Organizátor je povinný po splnení účelu spracúvania bez zbytočného odkladu zabezpečiť likvidáciu osobných údajov.
 5. Organizátor si vyhradzuje právo poskytnuté osobné údaje opraviť alebo zlikvidovať v prípade zistenia ich nesprávnosti alebo neaktuálnosti.
 6. Účastník, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.
 7. Účastník registrovaním potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli poskytnuté všetky informácie vyžadované Zákonom.
Hlavný sponzor
Long Jump Contestu
info@downhillslovakia.eu